ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2560

การแต่งเพลงพร้อมภาพประกอบเรื่อง สมการการเคลื่อนที่เมื่อความเร่งคงที่

 

Advertisements
โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2560

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง-2560-ฟิสิกส์-สายวิทย์

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่

 

สวัสดีครับ นักเรียนทุกคน ผมทำวิดีโอชุดนี้ ให้นักเรียนที่เรียนในห้องไม่ทัน ให้เรียนซ้ำเพิ่มเติมครับ ตรงไหนไม่เข้าใจ แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ

 

โหลดแบบฝึกหัดได้เลยครับ

แบบฝึกหัดเรื่อง การเคลื่องที่แบบเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่

 

 

 

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่

บทคัดย่อ

 

ชื่อรายงาน      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่

ผู้รายงาน        สุรเชษฐ  อ้นเพ็ง

ครูชำนาญการ  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  1

ปีการศึกษา     2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน                   หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ภาคเรียนที่ 1                  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จำนวน 49   คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  E1/E2   หาประสิทธิภาพของ                ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังก่อนได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้      วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่    โดยการทดสอบค่าที                (t– test  Dependent) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้   เรื่อง การเคลื่อนที่                  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  88.21 / 85.70  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ  80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่   หลังเรียนสูงกว่า                 ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่  อยู่ในระดับมาก

ตัวอย่างชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

ปกชุดที่ 1 ระยะทางการกระจัด

ชุดกิจกรรมที่1_1ใหม่

 

 

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ภาวะโลกร้อน กับ น้ำท่วมในปี 2563

        สวัสดีครับคนไทยทุก ๆ ท่าน ผมมีความรู้สึกอยากจะนำเสนอภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในปี 2563 นี้ครับ

เริ่มจาก ภาพวิดีโอที่พึงแพร่หลายในโลกโซเชียลเรื่องมีการค้นพบแม่น้ำอีกเส้นที่อยู่ในแม่น้ำ้ที่ระดับความลึก 29 เมตร

จากวิดิโอดังกล่าวเป็นการเผยแพร์เมื่อปี 2013 แต่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความสนใจในวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

จากมุมมองของผมเวลาผมเอบคลิปนี้ถามนักเรียนว่า เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร  เด็กก็จะตอบว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นบาง แต่เราในฐานะครูผู้สอนอยากให้สรุปได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลก นั้นเอง ผมเริ่มยกตัวอย่างใกล้ตัว ถามนักเรียนว่าแล้วกรุงเทพ ที่เราอยู่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่โลกเกิดหรือเปล่า เด็กจะตอบว่าเมื่อก่อนมีแต่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างบ้าง บางส่วนตอบว่าเป็นทะเล นั้นคือสิ่งที่ผมอยากได้ยินจากนักเรียน ผมก็ท้าทายนักเรียนต่อว่าพวกเราเชื่อเปล่ากรุงเทพที่เราอยู่เป็นทะเลที่มีความลึกตั้ง 20 เมตร ในสมัย 6000 ปีที่แล้ว

จากวิดิโอดังกล่าวเราสนใจที่กรุงเทพ ว่าสมัย 6000 ปีที่แล้ว ลองให้นักเรียนบอกถึงสาเหตุ เด็ก เกือบ 100 เปอร์เซนต์บอกว่าน้ำแข็งละลาย จากนั้นถามนักเรียนว่าสาเหตุของน้้ำแข็งละลายจากธรรมชาติที่เป็นวงรอบของเค้ากับการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน คือ ยุคที่เราอยู่นี้เป็นยุคที่น้ำแข็งละลาย ดังนั้นระดับน้ำในทะเลต้องสูงขึ้นแน่นอนครับ มีเด็กคนหนึ่ง ม.1/10(2559)ถามผมว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันจะกลับมาเหมื่อน 6000 ปีที่แล้ว

ผมถามกลับว่าพวกเราเคยเห็นภาพนี้หรือไม่

download

ภาพนี้เป็นภาพที่มีการเผยแพร่เมื่อปี 2015 ว่ากรุงเทพจะมีน้ำท่วมสูงถึง 160 เมตร ในปี 2563 พวกเราคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงไหม

จากวิดิโอเด็กๆ จะทราบแล้วว่าภาพแบบนี้ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในปี 2563 อย่างแน่นอน และทรบถึงความเป็นไปได้ละครับ อยากให้เจาะไปที่สาเหตุน้ำท่วมของเรามีอยู๋ 2 ลักษณะที่เกิดขึ้นคือ

  1. ท่วมและลดแบบปี 2538 , 2554 ล่าสุด มกราคม 2560 ที่ภาคใต้
  2. ท่วมถาวรจากน้ำแข็งละลายทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 50 ปีข้างหน้า ก็สุงไม่ถึง 160 เมตร แต่ท่วมกรุงเทพไหมตอบเลยว่าท่วมแน่นอน แต่ภาครัฐแก้ไข้ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องกังวล

เด็กบอกว่ากังวลสิครับครู ผมอธิบายต่อว่าตอนนี้ก็มีประเทศที่ต่ำกว่าระดับทะเลถึง 100 cm คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ครับ เราทำได้ครูเชื่อมัน แต่อยากให้เราไปดูเรืองท่วมแล้วลดดีกว่าครับ มีปัจจัยอะไร   ผมก็อธิบายให้เด็กฟังถึงปรากฏการณ์ เอลนีโญ และ ลานีญา ซึ่งจะส่งผลกระทบสูงขึ้นเพราะโลกของเราขาดการมีจิตสำนึกเรื่องพลังงานทำให้มนุษย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเพิ่มขึ้นทุกปี ถึงจะมีกฎเหล็กของโลกก็ตาม(ล่าสุดวันเกิดผมปีที่แล้ว   15 มีนาคม 2559 ท่านประยุทธ์ สัญญาว่าเราจะลด 20 – 30 เปอร์เซนต์ภายใน 20 ปีครับ) เด็กตั้งใจฟังแล้วบอกว่าครูปีนี้ปี 2560 มันเกินขึ้นจริง ๆๆ มีน้ำท่วมที่ภาคใต้เพราะปากฏการณ์ลานีญา แล้วหลังจากนี้ละครับจะเกิดอีกหรือเปล่า จะหนักขึ้นหรือไม่ ผมบอกเด็กว่าจากความรู้ที่ครูมีครูเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นแน่นอนแล้วจะหนักขึ้นจนถึงปี 2563 ถ้ามนุษย์ยังไม่ช่วยกันลดพลังงาน

สำหรับ นร ที่ยังไม่รู้จักปรากฏการณ์ เอลนีโญ และ ลานีญา  เราไปดูผลกระทบของภาคใต้ล่าสุด มกราคม 2560 กันครับ

 

ถึงเวลาหรือยังครับที่พวกเราจะช่วยกัน ลดพลังงาน เอาง่าย ๆ ที่สุดตอนนี่้ที่นักเรียนของครูทำได้คือการปิดไฟ แอร์ ที่ไม่ได้ใช้ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใหเป็น มั่นทำความสะอาด แยกขยะ เห็นใครทำไม่ดี ช่วยกันเตือนกันครับ  เราเรียนมาเรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่ทำ  สิ่งที่ทำวันนี้จะส่งผลกระทบในอนาคตแน่น่อนครับ

สำหรับปี 2563 นี้ ผมเชื่อว่าท่วมเหมือนปี 2554 แน่นอนครับ แล้ว แต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเค้าให้ได้ และช่วยกันสร้างอนาคตใหม่ของเราดีกว่าครับ

นายสุรเชษฐ  อ้นพ็ง

22 มกราคม 2560

ขอบคุณผู้ที่สร้างวิดีโอทั้งหลายที่ให้ผมได้เรียนรู้ในครั้งนี้ครับ

 

 

 

 

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

ระยะทางและการกระจัด

กิจกรรมระยะทางและการกระจัด

ผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กิจกรรมที่ 2 ระยะทางและการกระจัด

โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

กิจกรรม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

กิจกรรมที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โพสท์ใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน | ใส่ความเห็น