รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่

บทคัดย่อ

 

ชื่อรายงาน      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่

ผู้รายงาน        สุรเชษฐ  อ้นเพ็ง

ครูชำนาญการ  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  1

ปีการศึกษา     2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน                   หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ภาคเรียนที่ 1                  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จำนวน 49   คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  E1/E2   หาประสิทธิภาพของ                ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังก่อนได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้      วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่    โดยการทดสอบค่าที                (t– test  Dependent) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้   เรื่อง การเคลื่อนที่                  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  88.21 / 85.70  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ  80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่   หลังเรียนสูงกว่า                 ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่  อยู่ในระดับมาก

ตัวอย่างชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

ปกชุดที่ 1 ระยะทางการกระจัด

ชุดกิจกรรมที่1_1ใหม่

 

 

Advertisements

เกี่ยวกับ onpheng

teacher science
ข้อความนี้ถูกเขียนใน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s